Procedura odwoławcza


Wniosek o uzasadnienie odmowy przyjęcia dziecka należy skierować do komisji rekrutacyjnej w przedszkolu/szkole, do którego ubiegał się kandydat. Procedura odwoławcza przebiega bez wykorzystania systemu. Wniosek należy złożyć bezpośrednio w placówce.

  • Rodzic ma 3 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych na złożenie wniosku do komisji rekrutacyjnej w przedszkolu/szkole o sporządzanie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka;

  • komisja rekrutacyjna przygotuje uzasadnienie w terminie 3 dni od dnia wystąpienia przez rodziców/prawnych opiekunów;

  • następnie Rodzic ma 3 dni od dnia otrzymania uzasadnienia, aby odwołać się do dyrektora przedszkola/szkoły od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej;

  • dyrektor rozpatruje odwołanie Rodzica od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 3 dni od dnia otrzymania odwołania.


Listy przyjętych i nieprzyjętych


Informujemy, że zostały podane do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

Informację o przyjęciu kandydata można sprawdzić:

  • Logując się na konto kandydata w systemie rekrutacji (opcja "Zaloguj" dostępna w prawym górnym rogu).

  • Na listach wywieszonych w placówkach.Potwierdzanie woli przyjęcia do placówki kwalifikacji - etap został zakończony


Rodzice/prawni opiekunowie kandydatów zakwalifikowanych w terminie od 02-04-2024 godz. 14:00 do 09-04-2024 godz. 15:00 zobowiązani są do potwierdzenia woli przyjęcia dziecka do placówki kwalifikacji. 

Potwierdzenie woli przyjęcia można dokonać elektronicznie lub osobiście w placówce kwalifikacji. W celu elektronicznego potwierdzenia woli proszę zalogować się konto kandydata i potwierdzić wolę przyjęcia do placówki kwalifikacji. Jeśli chcą Państwo osobiście potwierdzić wolę przyjęcia w placówce kwalifikacji proszę pobrać druk potwierdzenia woli (dostępny w zakładce "Pliki do pobrania, instrukcja") i złożyć w placówce kwalifikacji.


Uwaga! Niepotwierdzenie w terminie woli przyjęcia będzie traktowane jako rezygnacja z przyjęcia kandydata do danej placówki.

Komisje rekrutacyjne podadzą do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych w dniu


Wyniki rekrutacji


Informujemy, że zostały podane do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

Wyniki rekrutacji można sprawdzić:

  • Logując się na konto kandydata w systemie rekrutacji (opcja "Zaloguj" dostępna w prawym górnym rogu).

  • Na listach wywieszonych w placówkach.

Dodatkowo rodzice/prawni opiekunowie, którzy podali adres e-mail we wniosku podczas rejestracji danych, otrzymali powiadomienie mailowe o wynikach rekrutacji.