Kryteria ustawowe

Lp.

Kryteria

Wartość punktowa

Dokumenty potwierdzające kryterium

1.

Wielodzietność rodziny kandydata

(oznacza to rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci)

200

Oświadczenie o spełnianiu kryterium wielodzietności rodziny kandydata.

2.

Niepełnosprawność kandydata

200

Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, lub

orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych.

3.

Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata

200

Orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych.

4.

Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata

200

Orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych.

5.

Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata

200

Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych.

6.

Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie (oznacza to wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem)

200

Prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem.

7.

Objęcie kandydata pieczą zastępczą

200

Dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.


Kryteria gminne

Lp.

Kryteria

Wartość punktowa

Dokumenty potwierdzające kryterium

1.

Dziecko sześcioletnie ubiegające się o przyjęcie do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej zamieszkałe w miejscowości należącej do obwodu tej szkoły

70

-

2.

Dziecko pięcioletnie ubiegające się o przyjęcie

do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej zamieszkałe w miejscowości należącej do obwodu tej szkoły

20

-

3.

Dziecko, którego oboje rodzice lub rodzic samotnie wychowujący dziecko - pracują na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej lub uczą się w trybie dziennym lub prowadzą gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą

10

zaświadczenia o zatrudnieniu rodziców lub rodzica samotnie wychowującego dziecko lub o pobieraniu nauki w trybie dziennym lub oświadczenie o prowadzeniu gospodarstwa rolnego lub pozarolniczej działalności gospodarczej

4.

Dziecko, którego oboje rodzice lub rodzic samotnie wychowujący dziecko złożyli/złożył roczne zeznanie podatkowe PIT w Pierwszym Urzędzie Skarbowym we Wrocławiu za rok poprzedzający rok, w którym odbywa się rekrutacja, wskazując miejsce zamieszkania na terenie gminy Czernica, a w przypadku rolników zapłata podatku rolnego na rzecz Gminy Czernica

30

oświadczenia obojga rodziców lub oświadczenie rodzica samotnie wychowującego dziecko o złożeniu rocznego zeznania podatkowego PIT w Pierwszym Urzędzie Skarbowym we Wrocławiu na rzecz Gminy Czernica, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały, a w przypadku rodziców będących rolnikami oświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu podatku rolnego na rzecz Gminy Czernica

5.

Zgłoszenie jednocześnie do tej samej placówki dwojga lub więcej dzieci lub zgłoszenie dziecka posiadającego rodzeństwo korzystające z usług danego przedszkola lub szkoły (także działających w ramach zespołu szkolno-przedszkolnego).

5

Oświadczenie o uczęszczaniu rodzeństwa dziecka do tego samego przedszkola lub szkoły, w której jest zorganizowany oddział przedszkolny, w roku szkolnym, którego dotyczy rekrutacja, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do uchwały

6.

Dochód na osobę w rodzinie dziecka

a) w przypadku dochodu w wysokości równej i mniejszej niż 100% kwoty, o której mowa w art. 5 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 390 ze zm.) – 1 pkt

b) w przypadku dochodu w wysokości przekraczającej 100% kwoty, o której mowa w lit. a, liczbę punktów oblicza się dzieląc tę kwotę przez dochód na osobę w rodzinie dziecka (poniżej 1 pkt)

 

Wzór:

100% kwoty, o której mowa w art. 5 pkt 1     ustawy o świadczeniach rodzinnych

liczba punktów = ______________________________

dochód na osobę w rodzinie

od 0 do 1

Oświadczenie o wysokości dochodu na osobę w rodzinie, według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do uchwały